Un modelo educativo basado en competencias

Un modelo educativo basado en competencias​​

125h | Bonificable | Precio: 125€ | 

Aquest curs es centra en les idees que sustenten l'aparició d'un model educatiu basat en competències com a alternativa al model educatiu tradicional, insuficient per donar resposta a les necessitats socials actuals.

El curs està conformat per quatre unitats didàctiques pensades amb un ordre coherent i progressiu. El contingut del curs se li presenta a l'alumne a través d'activitats i el material conceptual (lectures d'articles, de capítols de llibres, visionats de vídeos, d'imatges, etc.) apareix com a recurs, necessari i significatiu, per resoldre-les.

La seqüència formativa es divideix en activitats d'ensenyament-aprenentatge,que promouen el procés d'autoreflexió i garanteixen l'assoliment dels objectius d'aprenentatge previstos. Aquesta seqüència presenta dos tipus d'activitats en funció del tipus de treball que requereixin per part de l'alumne: algunes són autoformatives amb retroacció i altres impliquen seguiment i feedback per part del tutor i companys de curs.

En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l'XTEC (en cas d'estar reconegut). La resta d'alumnes rebran un certificat emès per l'Associació Graó per a la Formació.

EnrereINSCRIURE
Darrera modificació: diumenge, 19 de setembre 2021, 22:38