La programación y evaluación en el modelo competencial

La programación y evaluación en el modelo competencial

La programación y evaluación en el modelo competencial

125h | Reconegut pel Dep. d'Educació | Bonificable | Precio: 175€ | 

Aquest curs pretén reflexionar sobre la importància d'una planificació estratègica per a l'ensenyament de les competències i mostra com afecta la introducció d'aquest model a les unitats didàctiques, a les activitats, a les variables metodològiques i, especialment, als criteris d'avaluació.

Per a això, s'ofereixen estratègies per a la redacció d'objectius en clau competencial, per a la gestió dels continguts curriculars i per a l'establiment dels criteris en la presa de decisions metodològiques coherents amb els objectius didàctics basats en les competències.

El curs està conformat per quatre unitats didàctiques pensades amb un ordre coherent i progressiu. El contingut del curs se li presenta a l'alumne a través d'activitats i el material conceptual (lectures d'articles, de capítols de llibres, visionats de vídeos, d'imatges, etc.) apareix com a recurs, necessari i significatiu, per resoldre-les.

La seqüència formativa es divideix en activitats d'ensenyament-aprenentatge,que promouen el procés d'autoreflexió i garanteixen l'assoliment dels objectius d'aprenentatge previstos. Aquesta seqüència presenta dos tipus d'activitats en funció del tipus de treball que requereixin per part de l'alumne: algunes són autoformatives amb retroacció i altres impliquen seguiment i feedback per part del tutor i companys de curs.

En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l'XTEC. La resta d'alumnes rebran un certificat emès per l'Associació Graó per a la Formació.

EnrereINSCRIURE
Darrera modificació: Monday, 22 February 2021, 00:25