Las competencias sociales y naturales

Las competencias sociales y naturales

125h | Bonificable | Precio: 175€ | 

Aquest curs vol reflexionar sobre els components i les dimensions de les competències socials i naturals (socials, per a la ciutadania, coneixement i interacció amb el món físic, científic i tecnològic), estratègies i avaluació en les diferents etapes educatives.

La metodologia del curs es basa en l'autoformació i amb una seqüència formativa que garanteix al màxim la consecució dels aprenentatges previstos en els objectius d'aprenentatge plantejats.

El curs està conformat per quatre unitats didàctiques pensades amb un ordre coherent i progressiu. El contingut del curs se li presenta a l'alumne a través d'activitats i el material conceptual (lectures d'articles, de capítols de llibres, visionats de vídeos, d'imatges, etc.) apareix com a recurs, necessari i significatiu, per resoldre-les.

La seqüència formativa es divideix en activitats d'ensenyament-aprenentatge,que promouen el procés d'autoreflexió i garanteixen l'assoliment dels objectius d'aprenentatge previstos. Aquesta seqüència presenta dos tipus d'activitats en funció del tipus de treball que requereixin per part de l'alumne: algunes són autoformatives amb retroacció i altres impliquen seguiment i feedback per part del tutor i companys de curs.

En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l'XTEC (en cas d'estar reconegut). La resta d'alumnes rebran per correu postal un certificat emès per l'Associació Graó per a la Formació.

EnrereINSCRIURE
Darrera modificació: dilluns, 22 de febrer 2021, 00:27